Analyse: verkoop KMS

In de raadscommissie ruimte, die voorafging aan de raadsvergaderingen over de verkoop van het KMS terrein, werd door de fractie van het CDA uitvoerig ingegaan op het voorliggende raadsvoorstel. Aangezien ik geen deel uit maakte van de commissie was ik als toehoorder aanwezig en heb met stijgende verbazing kennis genomen van de uitvoerige, negatieve reactie van het CDA. Het betoog van de heer Sijben was een opeenstapeling van argwaan jegens het college en de bij de overname betrokken partijen. Een en ander culmineerde in de uitspraak van de heer Sijben dat de oprichtingsakte aan HQ de gelegenheid geeft voor hetzelfde geld een bananenplantage in Ecuador te beginnen ipv het kazerneterrein te ontwikkelen. Een dergelijke stuitende, bijna beledigende uitspraak is zowel naar het college als de initiatiefnemers volstrekt ongepast en staat haaks op de reacties van omwonenden en geïnteresseerden tijdens de presentatie van de plannen van HQ en gemeente tijdens de twee bijeenkomsten over Weert West op het college . Dat in de raadsvergadering van 2 maart door de fractie van het CDA een veel milder standpunt werd ingenomen zullen we maar toeschrijven aan voortschrijdend inzicht.

Sinds het verdwijnen van de KMS – overigens ingezet door het besluit van een toenmalige CDA minister van defensie - heeft de Weerter bevolking zich steeds afgevraagd wat er zou gaan gebeuren met het KMS terrein. Met het op gang komen van de vluchtelingenstroom was wel duidelijk dat Weert een mogelijke plek zou kunnen gaan worden voor het COA, aangezien het terrein enerzijds eigendom is van het RVB en anderzijds een uitstekende plek is voor een AZC. Gedurende dit hele proces heeft de stichting Scarabee meerdere malen haar plannen aan raad en bewoners kenbaar gemaakt en uiteindelijk – nadat de 1000 vluchtelingen in Weert gehuisvest waren hebben investeerders uit Weert de handen ineengeslagen en zich gemeld als overnamekandidaat voor het KMS terrein inclusief uiteraard de bestaande huurders.

Een initiatief dat geweldige kansen biedt voor Weert.

Als je dan als initiatiefnemers geconfronteerd wordt met zoveel negativisme en argwaan als door de fracties van CDA en DUS werd geëtaleerd zou ik - als ik in hun schoenen stond – opgestapt zijn en Weert hebben achtergelaten met een terrein dat – om maar een voorbeeld te noemen – door het RVB moeiteloos verkocht zou kunnen worden aan het COA en vervolgens het terrein als geheel in gebruik zou worden genomen als AZC.

Het CDA realiseerde zich blijkbaar niet welke kansen de genoemde investeerders/ondernemers aan Weert bieden om dit gebied als geheel te ontwikkelen. Waar vorige colleges hun tanden hebben stukgebeten op het in oorspronkelijke staat terugbrengen van De Lichtenberg, zijn er in het geschetste scenario van dit voorstel mogelijkheden om dit nu ook daadwerkelijk te realiseren.

Uiteindelijk blijft dan nog over dat het CDA zich verbaast over het feit dat het nu niet de stichting HQ is die de overnemende partij is, maar dat 6 investeerders het terrein aankopen en dat een Weerter ondernemer daarvan 51% voor zijn rekening neemt. Dat alleen al zou voor de raad al voldoende garantie moeten bieden dat dit een goede deal is.

Dat het uiteindelijk dan samenvalt in een Commanditaire Vennootschap is slechts het gevolg van de fiscale mogelijkheden die dat biedt en staat los van de deal op zich.

Het gevolg van die opsomming van negativisme in de commissie heeft uiteindelijk geleid tot twee al even negatieve publicaties in De Limburger waarbij de lezer sterk de indruk krijgt dat de politiek in Weert zich weer dreigt de vergalopperen in een project dat de gemeente geld gaat kosten. En natuurlijk werden er volstrekt onterechte vergelijkingen getrokken met De Poort van Limburg. Onzin, want uiteindelijk wordt het verschuldigde bedrag door HQ overgemaakt op een derdenrekening bij de notaris alvorens de gemeente haar handtekening zet onder de overeenkomst.

Ook het feit dat HQ 1,7 miljoen meer overgemaakt dan de taxatiewaarde wordt argwanend bezien door het CDA, Dus en De Limburger. Daar zal wel iets achter zitten, of zoals de Limburger schrijft : welk voordeel heeft HQ daarbij. HQ koopt een terrein voor een prijs die 1,7 miljoen boven de taxatiewaarde ligt. Naast dat het college goed onderhandeld heeft, moeten we daarbij niet vergeten dat HQ een terrein koopt in een gebied waar met de meeropbrengst van 1,7 miljoen ontwikkelingen in gang gezet gaan worden waar ook HQ voordeel bij heeft. Geen addertjes onder het gras en geen slimme dealtjes dus om de Weertenaar via een artikel in De Limburger mee te confronteren – met dank aan het CDA dat weer ten onrechte iets heeft toegevoegd aan het wantrouwen van de burger jegens de politiek in het algemeen en de raad en het college in het bijzonder.

Wetende dat het CDA de partij van behoud is – zijn de ingenomen standpunten voor de hand liggend, maar voor ons als VVD onbegrijpelijk.

In een land als Ecuador zou een dergelijk project zonder enige invloed van lokaal bestuur snel gerealiseerd worden en zouden ondernemers en investeerders zich zeker niet verantwoorden tegenover het lokale bestuur en de bevolking. Laten wij hier nu kansen grijpen door lokale ondernemers snel aan de slag te laten gaan. Hier ontstaat werkgelegenheid en wordt samen met de andere ontwikkelingen een gebied gecreëerd dat een extra uitstraling voor Weert betekent

Complimenten aan het college voor het behaalde resultaat en complimenten aan de initiatiefnemers, die bereid zijn financiële risico’s te nemen om dit prachtige gebied verder te ontwikkelen.

Reden om Weert te feliciteren met het feit dat uiteindelijk een eensgezinde raad op 2 maart besloten heeft dat de deal kan doorgaan.