VVD wil opheldering over IJzeren Rijn

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2017 (gepubliceerd op 28-11-2016) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is te lezen dat de Belgische regering het voornemen heeft om het historische tracé van de IJzeren Rijn weer in gebruik te nemen.

Dit tracé loopt via Budel, Weert, Roermond en Dalheim. Voor de gemeente Weert zou het betekenen dat de goederentreinen dwars door de stad zouden rijden aangezien er in het document niet wordt gesproken over een eventuele ondertunneling van het tracé op het Weerter grondgebied. Onder de modernisering van het tracé verstaat het Ministerie echter wel een omleiding bij Roermond en een tunnel bij de passage van natuurgebied De Meinweg.

Raadslid Joey Engelen: "De VVD pleit al geruime tijd voor ingebruikname van het personenvervoer op het tracé Antwerpen-Weert maar dat moet niet hand-in-hand gaan met het goederenvervoer. We willen van het College van B&W weten of een ondertunneling of wijziging van het tracé is besproken met de minister.''

De VVD ziet echter ook kansen ontstaan voor Weert indien de IJzeren Rijn weer zal worden gereactiveerd. Denk hierbij aan verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en de aansluiting op de multimodale haven De Kempen. Wat de VVD betreft kan dit alleen het geval zijn indien er dusdanige maatregelen worden genomen om de (geluids)overlast voor de Weertenaren te minimaliseren en de veiligheid te garanderen. 

Zie voor de gestelde vragen de bijlage.