Weert Cultuurstad Op Maat

Cultuur is van en voor de samenleving. De VVD is van mening dat de gemeente er alleen is om cultuur te stimuleren, niet om het volledig te betalen. Dat beleid heeft de cultuursector versterkt. De professionele instellingen, muziekpodia, kunstenaars en vrijdenkers moeten zich richten op hun publiek. Dat zijn de mensen die cultuur in stand houden. Als het publiek iets goed genoeg vindt, is er reden om een subsidie te geven, anders niet.

© metonsinweert.nl

Door te vernieuwen en samen te werken met ondernemers, kunnen kunstenaars zelf meer geld verdienen, hun eigen broek ophouden en voor bepaalde projecten een subsidie krijgen.

Ook van professionele instellingen in Weert wordt steeds opnieuw gevraagd in te spelen op de hedendaagse behoeften c.q. werkelijkheid. Samenwerken, verbinden en vernieuwen zou een vanzelfsprekend moeten zijn. Het is onnodig en onwenselijk dat de gemeente dit van bovenop oplegt.

De gemeente faciliteert, maar is geen initiator, laat staan dat zij een regierol zou moeten vervullen. In dat kader is de routeplanner cultuur 2017-2020, zoals deze in de raadsvergadering van 17 mei jl. is behandeld, weliswaar een sympathieke gedachte, maar met een rol voor de gemeente die naar de mening van de VVD veel te ver gaat.

In het kader van Kiezen met Visie is bezuinigd op subsidies voor culturele instellingen en verenigingen. Om nu te komen met het aanstellen van een cultureel intermediair, een popcoördinator, financiering van ateliers voor jonge kunstenaars en presentatieruimtes, dat alles door de gemeente betaald en geïnitieerd, is voor de VVD een stap te ver. Daarom diende de fractie in de raadsvergadering van 17 mei jl. een amendement in.

De VVD onderschrijft het belang en het succes van het omvormingsfonds –lefbudget genaamd – als impulsgeld voor innovatieve projecten, onder de voorwaarde dat het budget bij de initiatiefnemers terecht komt. Samenwerken in de culturele sector moet worden gestimuleerd, bij voorkeur zonder tussenkomst van de gemeente. Het amendement heeft het niet gehaald, maar de boodschap van de VVD was duidelijk.

Naast de routeplanner cultuur 2017-2020 komt tijdens de behandeling van de Kadernota op 15 juni a.s. ook de museumvisie opnieuw aan de orde. De museumvisie gaat over de toekomst van het museum, waarvoor forse investeringen nodig zijn. Dit in combinatie met een aanzienlijke stijging van de jaarlijkse exploitatielasten.

Een cultuurstad op maat is voor de VVD een stad waar het publiek bepaalt of iets goed genoeg is en de rol van de gemeente beperkt is en blijft tot het wegnemen van belemmeringen. In dat perspectief zal de VVD nieuwe voorstellen en uitgaven voor cultuur kritisch beoordelen.

Wendy van Eijk
Fractievoorzitter VVD Weert