Verkeersmeldpunt Weert groot succes

In februari van dit jaar heeft de Weerter VVD-fractie een verkeersmeldpunt geopend waar inmiddels zo’n 130 meldingen zijn binnen gekomen over verkeersonveilige situaties.

Enkele situaties zijn met kleine ingrepen op te lossen en de VVD wil deze verkeersproblemen graag aanpakken. Het was niet mogelijk om alle 130 meldingen direct uit te voeren gezien het kostenplaatje wat aan sommige voorstellen plakt.

Raadslid Joey Engelen heeft alle meldingen verzameld en aangeboden aan wethouder Litjens. Tussentijds zijn de medewerkers van de gemeente Weert geattendeerd op het verkeersmeldpunt waardoor zij voor de aanbieding van het rapport al in konden spelen op de problematiek. Mede door middel van de meldingen die de inwoners van Weert hebben ingediend zullen de volgende verkeerssituaties worden aangepakt:

1. Instellen parkeerverbod Graafschap Hornelaan
Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming voor met name de fietsers.

2. Aanpassen spertijden Biesterbrug en Stadsbrug
Betere afstemming spertijden ban de bruggen op het verkeer in de ochtendspits. Aan de tijdsduur van de openstaande bruggen kan de gemeente niets veranderen i.v.m. het beveiligingssysteem van Rijkswaterstaat.

3. Maaseikerweg – Beatrixlaan
Op dit moment wordt een onderzoek verricht naar het verbeteren van de verkeerssituatie Maaseikweg – Beatrixlaan. Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het uitgangspunt in dit onderzoek.

4. Laarderweg – Ringbaan-Noord
Het nieuwe fietspad en de berm zijn verzakt door de beperkte breedte van het pad door strooiwagens. Op deze locatie wordt de mogelijkheid bekeken om de berm te verstevigen door bijv. grasbetontegels.

5. St. Jozefslaan
Onlangs is een schetsontwerp voor de inrichting van de St. Jozefslaan gepresenteerd. In het ontwerp staan het verlagen van de snelheid, verbeteren van het zicht en de verkeersveiligheid centraal.

6. Drehmanstraat – St.Maartenslaan
Door de reconstructie heeft het verkeer uit de Drehmanstraat minder zicht op het verkeer uit de St. Maartenslaan. Om het zicht te verbeteren is recent een verkeersspiegel geplaatst op de St. Maartenslaan.

7. Heuvelweg
Bewoners van de Heuvelweg hebben beperkt zicht bij het verlaten van de inrit door de aanwezigheid van struiken. Recent zijn de struiken verwijderd en is hier een andere groenvoorziening aangebracht.

8. Minderbroederslaan
Op dit moment ontbreekt het onderbord ‘Uitgezonderd (brom)fietsers’ bij het verkeersbord doodlopende weg. Het onderbord zal worden aangebracht.

9. Parallelweg – Spoortunnel
De bocht Parallelweg – Spoortunnel is krap wanneer verkeer in de spoortunnel, in de richting van het station, foutief staat opgesteld voor het verkeerslicht. In de bocht is nu een fysieke afscheiding aanwezig om het fietsverkeer af te schermen. De afscheiding wordt gedeeltelijk verlaagd waardoor het verkeer beter kan uitwijken.

10. Voetgangersoversteekplaats Emmasingel
Melding over slechte verlichting oversteekplaats Emmasingel – Vogelsbleek. Voetgangers zijn niet goed zichtbaar en de wegwijzer is al maanden niet meer verlicht. Dit probleem zal worden opgelost.

Naast de 10 actiepunten zullen de volgende onderwerpen de aandacht krijgen van de gemeente Weert.

Beheer en onderhoud
De meldingen die binnen zijn gekomen over het beheer en onderhoud van troittoirs en rijbanen worden doorgegeven aan de buitendienst.

Verkeerslichten
De gemeente Weert zal de verkeersregelingsinstallaties bij de kruispunten monitoren. Wanneer hieruit blijkt dat de wachttijd verkort kan worden zal dit worden toegepast.

Turborotonde
De turborotonde op de Eindhovenseweg – Ringbaan-Noord zal nader bekeken worden. De gemeente Weert zal onderzoeken of door middel van kleine aanpassingen de rijstroken beter herkenbaar worden waardoor de verkeersveiligheid zal verbeteren.

Engelen: ‘’Het verkeersmeldpunt zal nog geruime tijd geopend blijven en ook deze meldingen zullen wij doorgegeven aan de gemeente Weert. Ik wil de inwoners van Weert bedanken voor het doorgeven van de meldingen. Weert zal hierdoor een stuk verkeersveiliger worden. Melding nog niet gedaan? Kijk dan opwww.verkeersmeldpuntweert.nl