Begroting 2019: Weert als stad om te wonen, werken en recreëren

Op woensdag 7 november behandelt de gemeenteraad van Weert de begroting van 2019. Tijdens deze begrotingsbehandeling vinden ook altijd de 'Algemene Beschouwingen' plaats. Alle fracties in de gemeenteraad geven daarbij hun visie voor het komend jaar. De Weerter VVD wil meer inzetten op Weert als woonstad, werkstad en recreatiestad.

Inleiding

De VVD is erg tevreden over de begroting. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma, die zijn overgenomen in het programma ‘Weert Koerst op Verbinding’, staan nu ook in de begroting voor 2019. 

Een goede begroting, maar volgens de VVD wordt er wel veel ingezet op ‘korte geluksmomenten’, zoals bij Heerlijk Weert en Typisch Weert. De VVD zet liever in op het structureel verbeteren van het wonen, werken en recreëren in Weert. Wij hadden andere keuzes gemaakt, bijvoorbeeld bij de sociale en culturele functies op de basisschool in Altweerterheide. Het is maar de vraag of het toevoegen van deze extra functies ook extra geld moet kosten. De VVD roept het college op slimme keuzes te maken. We noemen enkele voorbeelden waar de VVD extra op in wil zetten op het gebied van wonen, werken en recreëren.


Weert Woonstad

Allereerst wonen: hiervoor is een veilige woonomgeving van groot belang. Wij dragen het college op om meer in te zetten op toezicht en handhaving om overlast in wijken te verminderen. In de toekomst moeten hierbij ook de ‘Teams Leefomgeving’ aanhaken. Deze teams worden genoemd in het programma, maar niet in de begroting 2019. De VVD hoopt deze terug zien in de kadernota volgend jaar, zodat we hier in 2020 mee aan de slag kunnen.

Verder wil de VVD dat de woningmarkt toekomstbestendig wordt, met voldoende woonruimte voor álle doelgroepen. Er staan grote opgaves op ons te wachten, zoals verduurzaming, digitalisering, individualisering, en vergrijzing. Wij zien graag dat het college in de strategische visie verbinding zoekt tussen deze thema’s, zeker op het gebied van wonen. Overigens, wat de VVD betreft hebben we al genoeg visies geformuleerd. Bij het opstellen van de strategische visie moet daarom vooral gebruikt worden wat er al ligt. 


Weert Werkstad

Als tweede: werken. De VVD vindt dat de gemeente meer moet doen om iedereen aan het werk te krijgen. Het valt niet goed uit te leggen dat ondanks de goede economische tijden nog steeds mensen aan de kant staan. Wij willen graag dat iedereen een bijdrage levert. Daarom dienen we een motie in over de rol van de Risse in het arbeidsmarktbeleid.

Om te zorgen dat er meer banen komen in Weert moeten we blijven inzetten op nóg betere bereikbaarheid. In de begroting worden alle infrastructurele projecten geparkeerd onder het op te stellen Mobiliteitsplan. De VVD vindt het belangrijk dat de Westtangent niet vergeten wordt. De aanleg van deze weg kan de verkeersdruk op de Ringbaan-Noord rond Boshoven enorm verlichten en de doorstroming verbeteren. We dienen hierover een motie in.

Om het vestigingsklimaat verder te verbeteren is samenwerking tussen bedrijven belangrijk. Parkmanagement speelt hierbij een belangrijke rol. Aangezien het oprichten van BIZ’en op de bedrijventerreinen nog enkele jaren kan duren, stellen wij in een amendement voor om de bijdrage aan Parkmanagement voor de komende drie jaar op te hogen.


Weert Recreatiestad

Tot slot: recreëren. De afgelopen jaren hebben we als gemeente veel plannen gemaakt voor het aantrekkelijker maken van Weert als recreatiestad. Zoals de versterking van het historisch karakter van de binnenstad en verdere vergroening van de gehele stad, waaronder Park Lichtenberg, het nieuwe Stadspark en het Blauwe Meertje. In 2019 worden veel van deze plannen verzilverd. 

De VVD gaat graag met iedereen aan de slag, om ervoor te zorgen dat we van Weert een nóg fijnere stad te maken om in te wonen, werken en recreëren.