Weerter VVD staat achter beleid huisvesting arbeidsmigranten

Vanavond besprak de gemeenteraad tijdens een extra commissievergadering de voortgang van de uitvoering van het nieuwe beleid voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. Als VVD staan we nog altijd volledig achter dit beleid, omdat we vinden dat het tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar huisvesting van arbeidsmigranten. Onze lokale economie kán niet functioneren zonder de inzet van deze mensen. Ook voor de vestiging van nieuwe bedrijven in onze regio is de aanwezigheid van goede huisvesting van arbeidsmigranten van belang. Bovendien verlicht grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op industrieterreinen de druk op de woningmarkt in de wijken en dorpen. Deze grootschalige initiatieven zorgen ervoor dat meer woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden.

© Weert De Gekste

Wij staan daarom volledig achter de keuze van het college om met dit nieuwe beleid voorop te lopen. De vestiging van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten brengt uiteraard risico’s met zich mee. Echter, ook bij kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten, of welke andere groep mensen dan ook, kunnen problemen ontstaan. Juist bij grootschalige huisvesting is het mogelijk om te zorgen voor fatsoenlijk beheer, en strenge toezicht en handhaving. Wij vertrouwen erop dat het college zorgt dat dit gebeurt. 

Nadat de raad in december het beleid vastgesteld heeft, is het college aan de slag gegaan met de uitvoering. Diverse initiatiefnemers hebben zich gemeld voor de realisatie van tijdelijke grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Het is nu aan het college om de aanvragen te beoordelen, en te toetsen op basis van het vastgestelde beleid. Wij gaan ervan uit dat het college dit op een zorgvuldige manier doet, en daarbij de wensen van de omgeving, voor zover mogelijk, in acht neemt. Wij roepen omwonenden op om de uitnodiging van het college te accepteren om in gesprek te gaan voorafgaand aan de afgifte van de vergunning. Op die manier kunnen de wensen van de omgeving betrokken worden.

Als VVD staan wij nog altijd achter het beleid dat we vastgesteld hebben in december. Dit besluit hebben we als gemeenteraad unaniem genomen. Alle partijen stonden volledig achter dit nieuwe beleid. Wij vinden het dan ook verwonderlijk dat partijen de uitvoering hiervan nu al ter discussie stellen. Kennelijk hebben zij zich in december onvoldoende gerealiseerd welke consequenties dit nieuwe beleid heeft. 

De VVD vindt het onwenselijk dat wij ons als gemeenteraad inhoudelijk gaan bezighouden met de vergunningsaanvragen die voorliggen. Wij hebben ons werk gedaan door het nieuwe beleid vast te stellen. Het is nu aan het college om dit beleid uit te voeren. Als gemeenteraad moeten we ons hier niet tussentijds in gaan mengen. Dit grijpt in op de bevoegdheden van het college. Wij zien bovendien niet in waarom wij als raad een betere afweging kunnen maken dan het college. Partijen die dit wel uitdragen scheppen vooral valse verwachtingen bij onze inwoners. Daar willen wij ons tegen verzetten. 

Wij willen een betrouwbare overheid zijn, en een gemeenteraad die zichzelf serieus neemt. Kortom, een raad die achter eerder genomen besluiten durft te staan, en beleid bijstuurt op de daarvoor gepaste momenten.