Voorjaarsbeschouwing op de Kadernota 2020

Op woensdag 19 mei behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2020. In deze nota wordt aangegeven welke plannen het college van B&W voornemens is om op te nemen in de Begroting 2020 van de gemeente. Als Weerter VVD-fractie geven in deze 'voorjaarsbeschouwing' onze politieke visie op de Kadernota.

Inleiding

In de Kadernota 2020 laat het college zien dat het ambitieuze beleid, waar deze bestuursperiode vorig jaar mee gestart is, in 2020 voortgezet wordt. Echter, de grote hoeveelheid p.m. posten verraden dat er nog veel ‘huiswerk’ gedaan moet worden alvorens de Begroting 2020 aan de raad voorgelegd kan worden.

Net als bij de behandeling van de Begroting 2019, wil de VVD ook vandaag het college oproepen slimme keuzes te maken. De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt, zeker wat betreft structurele ruimte in de begroting. 

De afgelopen jaren is daardoor nieuw beleid veelal gefinancierd vanuit incidentele middelen, waaronder de algemene reserve. Van deze ‘korte geluksmomentjes’ hebben we al eerder aangegeven geen voorstander te zijn. We roepen het college daarom in een motie op om vanaf de Begroting 2021 voor rest van deze bestuursperiode geen nieuw beleid meer te financieren uit de algemene reserve. Daarnaast verzoeken we om zoveel mogelijk nieuw beleid te financieren door oud beleid te schrappen: nieuw voor oud. Dit vraagt om scherpe keuzes te maken. 

Maar, vraagt de VVD zich af: is nieuw beleid altijd noodzakelijk? Is het wel een gemeentelijke taak om bijvoorbeeld laadpalen te plaatsen voor elektrische auto’s? We hebben hiervoor een motie ingediend. Bepaalde ontwikkelingen kunnen beter aan de markt overgelaten worden, waarbij de overheid enkel een faciliterende rol heeft.

De VVD wil dat de gemeente meer focust op de kerntaken, en samenwerking zoekt met partners uit zowel de publieke als private sector. Zo roepen wij het college in een motie op om de gelden van het Nationaal Sportakkoord in te zetten ter ondersteuning van onze verenigingen. Op die manier houden we nieuw beleid betaalbaar voor de toekomst. Wij helpen het college dan ook graag met het aanbrengen van de juiste focus op verschillende beleidsterreinen.

Wonen

Op het gebied van wonen, zetten we in op een veilige woon- en leefomgeving. De uitbreiding van de BOA-capaciteit in de wijken is een goed begin, maar wat ons betreft moet er ook snel gestart worden met het vormen van de teams leefomgeving. Verder zetten we in op een groene woonomgeving, waarbij de kwaliteit van het groen naar een hoger niveau kan. Weert is al een hele groene stad. Het toevoegen van nog meer groen is niet nodig. Wat de VVD betreft moet de focus liggen op goed onderhoud.

Verder complimenteren we het college met het woningbouwbeleid. Er worden in Weert veel woningen gebouwd. Vanwege de grote druk op de woningmarkt is het belangrijk dat nieuwe initiatieven voor woningbouw, zoals transformatie, snel tot ontwikkeling komen. Ook inbreidingslocaties hebben wat de VVD betreft prioriteit.

Werken

De economie van Weert draait goed, hetgeen goed is voor de werkgelegenheid. De professionalisering van Parkmanagement draagt hieraan bij, net als de oprichting van BIZ’en op bedrijventerreinen. Wat ons betreft moet de gemeentelijke inspanning op bedrijventerreinen zoveel mogelijk synchroon lopen met de oprichting van BIZ’en, zie hiervoor ook onze motie over de PDV-locatie.

Toch is het lastig uit te leggen is dat in deze krappe arbeidsmarkt nog steeds mensen aan de kant staan. Het aantal bijstandsuitkeringen is laag, maar daalt nauwelijks meer. Extra inspanning is daarom gewenst, zeker bij doelgroepen zoals ‘statushouders’. De VVD zet in op ‘social impact bonds’, zodat meer statushouders participeren. Hiervoor dienen we een motie in. 

Recreëren

Weert wordt steeds meer een recreatiestad. Zo ontwikkelt de binnenstad zich continu als een aantrekkelijke plek waar inwoners en bezoekers langer verblijven. Toch kan de binnenstad nog een stuk aantrekkelijker gemaakt worden. Denk hierbij aan het Beekstraatkwartier en de Singels. Wat de VVD betreft moeten hiervoor realistische en uitvoerbare plannen komen. We dragen in een motie het college op om herinrichting van twee stadspolen te onderzoeken, namelijk de Kasteelsingel en de Langpoort. Door een samenhangende aanpak van de stadspolen kan cofinanciering ontvangen worden van de provincie.

Echter, Weert is meer dan alleen de binnenstad. Op het gebied van recreatie speelt het groene buitengebied van Weert een belangrijke rol. Het is daarbij belangrijk dat in de toekomst landbouw, natuur en recreatie meer met elkaar in evenwicht komen. Steeds meer agrarische ondernemers zetten hierop in. De VVD roept het college op om innovatie bij agrarische bedrijven te stimuleren, en uitbreidingen die een positief effect op de omgeving hebben te faciliteren.

Slot

De VVD gaat ervan uit dat het college de inbreng van de raad vandaag meeneemt bij het opstellen van de Begroting 2020. Wij gaan graag samen met het college het komend jaar aan de slag om ervoor te zorgen dat we van Weert een nóg fijnere stad maken om in te wonen, werken en recreëren.


Thomas van Gemert

Fractievoorzitter Weerter VVD