Weerter VVD hekelt OZB-verhoging

In de begroting van de gemeente Weert voor 2020 is een verhoging van de OZB opgenomen van 5,9%. Volgens het college van B&W is deze verhoging noodzakelijk vanwege de stelselwijziging van de rioolheffing, waardoor de lasten in de begroting stijgen. De Weerter VVD is het oneens met deze verhoging en gaat daarom tijdens de behandeling van de begroting volgende week voorstellen om de extra verhoging van de OZB te schrappen.

© ANP

Fractievoorzitter Thomas van Gemert: "In het programma 'Weert Koerst op Verbinding' hebben we afgesproken om de OZB niet verder te verhogen dan de inflatie. Dat betekent dat de OZB in 2020 niet meer dan 2,4% verhoogd mag worden. Wij willen ons aan deze afspraak richting de inwoners houden, en vinden de voorgestelde OZB-verhoging onwenselijk."

De liberalen stellen voor om de OZB-verhoging te beperken tot 2,4% en het tekort dat hierdoor ontstaat te dekken uit het begrotingssaldo. Aangezien het saldo positief is voor de jaren 2020 tot en met 2024, is het mogelijk om de misgelopen inkomsten hieruit te financieren.