Begroting 2020: Weert Klaarstomen voor de Toekomst

Bij de behandeling van de begroting voor 2020 kijkt de VVD met genoegen terug op wat is bereikt de afgelopen tijd. Veel punten uit het programma ‘Weert Koerst op Verbinding’ zijn bereikt of in gang gezet, maar er staat ook nog veel te gebeuren. De begroting is bij uitstek hét instrument van de gemeenteraad om sturing te geven op het beleid. Daarom grijpen we deze gelegenheid aan om te laten zien hoe de Weerter VVD vindt dat we Weert verder kunnen klaarstomen voor de toekomst.

Weert Klaarstomen voor de Toekomst

We willen een toekomst waarin Weert een nóg aantrekkelijkere stad is om in te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken is het belangrijk continu en ook nú juiste keuzes te maken. Het lijkt erop dat het college het lastig vindt om alle ambities in te passen in de begroting. Dit is merkbaar door de vele posten zonder enige dekking, zoals de maatschappelijke voorzieningen op Weert-Zuid en de opwaardering van de openbare ruimte in Altweerterheide.

Ook laat de begroting zien dat er meerjarig zeer beperkt structurele financiële ruimte is. Hierbij merkt de VVD wel op dat de sterke schommelingen in de rijksbijdrage het lastig maken consequent beleid te voeren. Dit vraagt nog meer om scherpe keuzes. De VVD wil daarbij zoals altijd lastenverhogingen voor de inwoners zoveel mogelijk voorkomen. Echter, helaas staat deze begroting daar vol mee. Niet alleen gaan de parkeertarieven fors omhoog, maar ook de OZB. Daarbij houdt het college zich volgens ons niet aan de afspraken uit ‘Weert Koerst op Verbinding’. Vandaar dat wij een amendement indienen om de OZB-verhoging te beperken tot de inflatiecorrectie. 

De VVD is ervan overtuigd dat we beter keuzes kunnen maken door na te denken over hoe we grote thema’s effectief kunnen aanpakken. In plaats van pleisters plakken op problemen, of uitbundig kleine geluksmomentjes te vieren, willen we écht met grote thema’s aan de slag gaan. Daarbij is het belangrijk om in grotere oplossingen te durven denken. En te doen! We noemen een paar voorbeelden.


Klimaatadaptatie

Er zijn grote problemen te verwachten in de toekomst, denk aan wateroverlast, hittestress en verlies aan biodiversiteit. Kleine acties zoals fruitbomen uitdelen, balkons vergroenen en tiny of kleiner nog: tuiny forests aanplanten helpen gewoon niet! De VVD tuint hier niet in. Als we willen sturen op effecten, dan helpt het niet om dikke ambtelijke nota’s op te stellen, en ‘Sinterklaas’ te spelen met belastinggeld. In plaats daarvan moeten we maatregelen treffen die écht resultaat opleveren. Zo zien wij liever dat het college grootschalig wateroverlast aanpakt en een groot bos laat aanplanten. 


Energietransitie 

Is Weert hier klaar voor? Veel bestaande gebouwen nog lang niet. Bovendien zijn de nutsvoorzieningen er niet op ingericht. De VVD zet in op nieuwe technieken, zoals waterstof of een warmtenet. Daarbij moet waarschijnlijk ook de gemeente de portemonnee trekken. Gelukkig hebben we bij de behandeling van de Kadernota aangegeven dat hiervoor een gedeelte van de algemene reserve mag worden geoormerkt. In 2020 komt het plan van aanpak, de VVD is benieuwd.


Woningbouw

Zowel VVD als college hebben dit als prioriteit. Er moeten de komende jaren fors meer woningen worden gebouwd. De VVD wil actiever kijken naar nieuwe locaties. En natuurlijk moet de soort woningen aansluiten bij de behoefte. De komende decennia worden de demografische ontwikkelingen zeer ingrijpend. Het is dus noodzakelijk om nú in te zetten op een toekomstbestendig woningaanbod. 


Communicatie

De samenleving verandert in rap tempo. Waar het vroeger voldeed om inwoners een brief te sturen over ontwikkelingen, is burgerparticipatie inmiddels de norm. Toch is geen lijn te ontdekken in de verschillende vormen van participatie die nu gebruikt worden. De VVD wil duidelijk beleid hiervoor. Onze inwoners hebben er recht op goed geïnformeerd te worden. Vanaf het begin moet duidelijk zijn hoe zij betrokken worden bij besluitvorming en belangrijker: wat er met hun inbreng wordt gedaan. Hierover dienen we een motie in.


Positionering

De VVD is van mening dat Weert veel beter gepositioneerd en gepromoot kan worden. Effectieve citymarketing trekt bedrijven naar Weert, en zorgt voor hogere bezoekers-aantallen. Wij willen dat het college actiever inzet op effectieve citymarketing. In plaats van dikke plannen te schrijven en visies te ontwikkelen, zien wij liever dat de juiste mensen aangesteld of ingehuurd worden. Doeners! Bovendien kan dit gecombineerd worden met het aantrekken of organiseren van bovenregionale evenementen. Kijk bijvoorbeeld naar het afgelopen Bevrijdingsfestival. Zó vergroten we de levendigheid. Wij zien liever dat de gemeente een beperkt aantal grote evenementen ondersteunt, dan een enorme waslijst aan kleine subsidies verleent. Dit zijn voorbeelden van kleine geluksmomentjes waarvan het maatschappelijk effect onduidelijk is. En we weten dat de gemeente streeft naar het sturen op effecten! De VVD gaat ervan uit dat het college ook bij subsidies de monitoring van resultaten verbetert en stuurt op gewenste maatschappelijke effecten.


Kortom, de Weerter VVD wil dat het college grote uitdagingen aanpakt. Daarbij roepen we het college op om groter te denken. Uiteraard kost dat geld, maar het resultaat voor onze inwoners telt. Ons doel? Weert nóg aantrekkelijker maken als stad om in te wonen, werken en recreëren. Met dat doel voor ogen willen we nu keuzes maken om Weert klaar te stomen voor de toekomst!