Weerter VVD stelt vragen over Westtangent

De Weerter VVD-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend over de Westtangent. Deze weg moet de ontsluiting van de noordwest kant van de stad verbeteren. De VVD vindt het belangrijk om de mogelijkheden voor de Westtangent goed te onderzoeken, aangezien dit de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom de wijk Boshoven aanzienlijk kan verbeteren. In de commissievergadering van 22 april bleek echter dat er weinig vaart zit in het onderzoek. Vandaar dat VVD-raadslid Joost Wiezer schriftelijke vragen heeft ingediend bij het college van B&W.

Geacht College van B&W, 


Naar aanleiding van de antwoorden op de gestelde vragen over het onderzoek naar de Westtangent/ontsluiting van verkeer in het gebied Weert-Cranendonck heeft de VVD de volgende vragen ;

1.U gaf aan dat ná de analyse van alle ruimtelijke ontwikkelingen, projecten, knelpunten en ambities  het project stil is komen te liggen. Waarom ligt het project stil ?

2.Het onderzoek naar de ontsluiting van verkeer in het gebied Weert-Cranendonck moet nog gaan plaatsvinden, waarom is geen start gemaakt met het onderzoek en waar ligt dat aan ?

3.De portefeuillehouder gaf mondeling in de commissievergadering van 22-04 j.l. aan dat ‘het moeilijk is een weg aan te leggen door Natura 2000 gebied’.  Ons inziens is dit antwoord niet relevant, er is immers gevraagd om een onderzoek en niet om een weg aan te leggen. En ten tweede mag volgens de VVD een onderzoek nooit stil komen te liggen omdat iets ‘moeilijk’ is. Het kan heel goed mogelijk zijn om bestaande infrastructuur aan te passen/op te waarderen zonder grote impact op natuurgebied, sterker nog ; een vlottere verkeersafwikkeling van industrieterrein de Kempen naar de A2 levert volgens de VVD natuurwinst op doordat minder kilometers gereden behoeven te worden (met minder stikstofdepositie). Welke initiatieven heeft het college genomen om het onderzoek vlot te trekken ?

4.De druk van vrachtverkeer op de ringbanen zal niet minder worden. Ook gevaarlijke stoffen worden dagelijks door en vlak langs de woonwijk Boshoven vervoert. Heeft het college een calamiteitenplan gereed voor het onverhoopte geval dat een ernstig ongeluk gebeurd ?

5.De multimodale terminal (haven de Kempen) is reeds in bedrijf genomen en de bedrijvigheid zal enkel toenemen. Dat impliceert meer scheepvaart en vaker openstaande stadsbruggen. Autoverkeer zal vaker via de ringbaan gaan rijden, reden om zorg te dragen dat onze ringbanen de verkeersdrukte aankunnen en fietsoversteken veilig blijven. Vanuit de geografische positie van de haven zullen vrachtwagens vooral via Budel-Dorplein en de randweg van Budel (langs Kempen-AirPort) de route nemen richting A2. Het is goed mogelijk verkeer van industrieterrein de Kempen via de Trancheeweg en Geuzendijk naar de randweg van Budel te leiden. Met de verlenging van de start-en landingsbaan van Kempen-AirPort zal de Geuzendijk een tunnel gaan krijgen. Let wel ; de spoortunnel aan het begin van de Geuzendijk,  Witvennenweg blijkt ongeschikt voor vrachtverkeer. Die situatie moet voorkomen worden bij de aanleg van de verkeerstunnel tbv de landingsbaan om te voorkomen dat de Westtangent/ verkeersafwikkeling richting A2 onmogelijk wordt. Is het college bekend met deze ontwikkelingen en in overleg met gemeente Cranendonck om de tunnelbak dan zodanig te maken dat deze ook geschikt is voor vrachtverkeer ?

6.De eerste gesprekken en onderzoeken naar ‘de Westtangent’ dateren uit 2003, inmiddels ruim 17 ! jaar geleden. Kan het college aangeven waarom al zolang vergaderd wordt, zonder enig zichtbaar resultaat ? En tenslotte ;

7.Wat gaat het college doen en met welk tijdspad om tot een oplossing te komen voor dit jarenlange en voortslepende project nu de raad eerder al wel middelen beschikbaar heeft gesteld voor het (voor-) onderzoek ?


Met vriendelijke groet,

Joost Wiezer

Raadslid Weerter VVD