Reële stijging OZB

De VVD heeft een amendement OZB ingediend ter voorkoming van te hoge lasten voor de Weerter inwoners. Voorafgaand aan de Commissie Middelen & Bestuur van 3 december jl. had de VVD vragen gesteld over de voorgestelde OZB-tarieven. Uit de antwoorden bleek dat de opbrengsten voor de gemeente ca €229.000,— te hoog waren begroot.

Tijdens de gemeenteraad van 15 december 2020 stelt de raad o.a. de tarieven voor Onroerende ZaakBelasting (OZB) vast. De voorgestelde tarieven zijn gebaseerd op een onjuiste berekening. De VVD is van mening dat de Weerter inwoner niet de dupe mag worden van deze fout. In haar amendement dat in die vergadering wordt behandeld stelt zij voor de tarieven te baseren op de voorstellen in de vastgestelde Begroting 2021. En hiermee gelijktijdig een zgn. “gat in de begroting” te schieten van genoemde €229.000,—.