Weerter VVD: De Raad optimaal betrokken bij ontwerp Stadsbruglocatie

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 13 juli werd het schetsontwerp voor de Stadsbruglocatie besproken. Het ontwerp leidde tot een felle discussie tijdens de vergadering en na afloop. De Weerter-VVD fractie wil via deze weg reageren op de ontstane commotie, en vooral de feiten op tafel leggen.

Opdracht vanuit de raad

Op initiatief van de VVD en DUS Weert nam de gemeenteraad op 6 februari 2019 een motie aan, waarin het college van B&W werd opgedragen om de mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw op de Stadsbruglocatie (de hoek Eindhovensweg - Zuid-Willemsvaart). Aanleiding voor de motie was het nieuws dat het zogenaamde ‘China hotel’ niet werd gerealiseerd. Het college ging voortvarend aan de slag met de planvorming voor de Stadsbruglocatie en Beekpoort-Noord. Tijdens de behandeling van de Stedenbouwkundige visie Beekpoort-Noord op 5 februari 2020, diende de VVD samen met Weert Lokaal een motie in om het college richting te geven bij de tender die zou worden uitgeschreven voor de Stadsbruglocatie. In de motie werd aangegeven dat op de Stadsbruglocatie een markant gebouw moest komen van iconisch ontwerp, dat bovendien zo duurzaam en natuur inclusief mogelijk moest worden gebouwd. Daarnaast droeg de motie het college op om de raad op een gepast moment mee te nemen in de keuze tussen de diverse ontwerpen die uit de tender naar voren zouden komen. Deze motie werd gesteund door alle fracties behalve DUS Weert. 

Tender en schetontwerp

Op 2 december 2020 informeerde het college de raad over de procedure die zou worden gevolgd voor het uitschrijven van de tender en het kiezen van het schetsontwerp. Om de raad zo goed mogelijk te betrekken, werden raadsleden opgeroepen om zich aan te melden om zitting te nemen in de beoordelingscommissie die het winnende schetsontwerp zou kiezen. Er kwamen slechts twee aanmeldingen vanuit de raad, één raadslid van de VVD en één van Weert Lokaal. Vanuit de andere fracties was geen animo om zitting te nemen in de commissie. Nadat de beoordelingscommissie een keuze had gemaakt voor een winnend ontwerp, heeft het college besloten om het winnende schetsontwerp voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit is erg ongebruikelijk, want het is geen bevoegdheid van de raad om in dit stadium een schetsontwerp te bespreken. Maar het college vond het belangrijk om de raad zo vroeg mogelijk te betrekken in de planvorming. 

Raadsbehandeling

Bij de behandeling van het schetsontwerp in de raadsvergadering van 13 juli 2021, was de VVD de enige fractie die wensen en bedenkingen indiende over de vormgeving van het gebouw, en de beoogde horecafunctie in het complex. Deze wensen en bedenkingen haalden het echter niet, omdat een meerderheid van de raadsleden (Weert Lokaal, DUS Weert en D66) deze wensen en bedenkingen niet steunden. De CDA-fractie was bijzonder kritisch op het schetsontwerp, en vond dat het ontwerp niet bij de identiteit van Weert past. Bovendien stelde het CDA dat de raad buiten spel was gezet, omdat de raad niet mocht kiezen uit alle aanmeldingen voor de tender, maar alleen wensen en bedenkingen mocht kenbaar maken over het winnende ontwerp. VVD-fractievoorzitter Thomas van Gemert was verbaasd over de houding van het CDA. “Afgelopen december werden we als raad geïnformeerd over de procedure. Het was volkomen helder dat raadsleden zich konden opgeven voor de commissie die het winnende ontwerp zou kiezen. Het is erg vreemd dat het CDA zich toen niet heeft aangemeld, maar nu achteraf wel klaagt over het winnende ontwerp. Bovendien is het heel opmerkelijk dat het CDA vindt dat het ontwerp niet bij Weert past, terwijl het CDA zelf op 5 februari heeft ingestemd met de motie waarin wordt opgedragen om een duurzaam en natuur inclusief gebouw te realiseren op de Stadsbruglocatie”, aldus Van Gemert. 

Vervolg

Het college heeft toegezegd om de gemeenteraad ook in de vervolgstappen omtrent de ontwikkeling op de Stadsbruglocatie uitgebreid te betrekken. Na de opening van de grondexploitatie, legt het college de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar en het stedenbouwkundige plan voor aan de raad. Tenslotte wordt ook het bestemmingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Kortom, de gemeenteraad is al veelvuldig meegenomen in het proces, en ook in de verdere stappen krijgt de raad nog voldoende gelegenheid om bij te sturen waar nodig. Van Gemert: “Ik hoop dat mijn collega-raadsleden zich constructief opstellen, zodat we samen kunnen zorgen dat er een prachtig iconisch gebouw verrijst op de Stadsbruglocatie, een belangrijke entree van Weert. Dat verdient Weert.”