Beschouwingen voorjaarsnota 2015

Als VVD Weert zijn we blij met het visie document dat voor ons ligt en de daarmee ingeslagen weg die er toe moet leiden dat we nu eens echt keuzes gaan maken waarop we in de vorige raadsperiode al aangedrongen hebben. Als daarbij keuzes gemaakt worden op basis van het principe “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”, zullen wij ons kritisch blijven opstellen. In een zich nieuw vormende maatschappij is er geen enkel bezwaar tegen een mate van solidariteit, maar het op voorhand neerleggen van de lasten bij een bepaalde groep is volgens de VVD een onjuiste keuze.

Wetende dat er een financiële noodzaak is kunnen er o.i. in nogal wat situaties duidelijker en scherpere keuzes gemaakt worden. Wel betwijfelt de VVD of het huidige pakket aan voorgestelde maatregelen toereikend is om tot een sluitende begroting voor 2016 te komen. Laat staan voor de daarop volgende jaren. Wij dringen er bij het college dan ook op aan om bij wijziging van de dagkoersen de raad te voorzien van de actuele financiële situatie op de wijze waarop dat recentelijk gebeurde met de informatie over de mei circulaire. Wij willen bij de behandeling van de begroting voor 2016 niet overvallen worden door een bezuinigingsopgave die omvangrijker is dan hetgeen nu gepresenteerd wordt.

In het document ‘Kiezen met Visie’ heeft het college haar visie gegeven voor de komende jaren. Het college stelt dat we als gemeente op het kruispunt staan tussen oud en nieuw en dat afscheid wordt genomen van het oude stelsel. Het loslaten van hoe het was en hoe we daar wellicht nog met enige nostalgische gevoelens naar kijken, is een proces dat zeker nog enige jaren in beslag zal nemen. De visie op de komende jaren en de keuzes die gemaakt moeten gaan worden vragen inderdaad om een grote mate van flexibiliteit van inwoners en gemeentelijke organisatie. De gemeente mag niet alleen van inwoners, organisaties en verenigingen vragen te werken aan een belangrijke rol in het transformatieproces, de eigen organisatie zal hierin nadrukkelijk een voorbeeld rol moeten vervullen.

Want als één ding in de afgelopen jaren duidelijk is gebleken, is dat waar nieuwe maatschappelijk ontwikkelingen in een hoog tempo plaatsvonden, overheden en ook onze gemeentelijke organisatie bleven doorgaan op de ooit gekozen weg. Dit overziend is een cultuurverandering binnen de eigen organisatie bittere noodzaak. De VVD is het volledig eens met hetgeen in het visie document geschreven staat onder de kop Gemeentelijke organisatie: meebewegen en loslaten.

Economie
Door in te zetten op economie en werk versterk je de individuele positie van inwoners en bedrijven. Weert moet een leidende en innovatief denkende overheid in de regio zijn, die optimaal gebruik maakt van de kansen om haar heen. Een lage werkeloosheid en veel minder mensen in de bijstand zijn voor de VVD daarin leidend. De rol van de gemeente is voornamelijk faciliteren en stimuleren van kansen en initiatieven in de markt. Daarnaast kunnen door regelgeving of juist vermindering van regelgeving barrières worden weggenomen.

Binnenstad
Een gezonde binnenstad economie is een belangrijke factor voor een goed vestigings-klimaat. De 7 partijen die belang hebben bij de binnenstad zijn akkoord gegaan met het Pact van de Binnenstad en hebben besloten gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor een aantrekkelijke binnenstad. Door de wijziging van de wet BIZ zijn er mogelijkheden ontstaan om de BIZ nu wel te realiseren en een gezonde financieringsstructuur voor Centrum Management op te zetten. De VVD ondersteunt de prioriteit stadpromotie van € 75.000 structureel vanaf 2015.

Zo is, voor wat betreft de prioriteiten, de VVD van mening dat investeringen in de omgeving Bassin uitgesteld kunnen worden en gelijk gesteld kunnen worden aan de aanpak van de Verlengde Beekstraat. Tenzij er door cofinanciering van de provincie in het kader van het toeristisch aantrekkelijk maken van steden en verbeteren van de toegankelijkheid, een raadsvoorstel wordt ingediend om beide projecten te realiseren. Met name door het gewijzigd provinciaal standpunt aangaande de N280 liggen hier mogelijkheden. De uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen maakt de binnenstad beter bereikbaar en aantrekkelijker.

Voor wat betreft de rol van de VVV is de VVD van mening dat de VVV zowel lokaal als regionaal geen rol van betekenis meer heeft. Voor bezoekers aan Weert en de regio is ruim voldoende toeristische informatie beschikbaar op internet. De toerist van nu bereid zijn of haar bezoek aan landen, regio’s en steden voor op internet en zal eenmaal op locatie de smartphone gebruiken om actuele informatie te verkrijgen. Slechts in het digitaal beschikbaar maken van die informatie kan de huidige organisatie nog een rol spelen.

Onderwijs
Er is, zoals in het visiedocument gesteld wordt, in het afgelopen decennium stevig geïnvesteerd in een bijdetijds onderwijshuisvestingsplan. Weert beschikt inmiddels over maar liefst 21 basisscholen en met de bouw van de scholen op Laar, Leuken en het RKEC is voor wat betreft de VVD de maat vol. Dat er voor de openbare ruimtes rond deze nieuwe scholen een bedrag van € 1,1 miljoen wordt ingeboekt is voor de VVD niet acceptabel.

De VVD heeft meerdere malen aangegeven dat normbedragen niet leidend mogen zijn bij het opstellen van begrotingen. Aangezien normbedragen ook bij de uitvoerende partijen bekend zijn, zullen de gedane offertes in veel gevallen met de normbedragen overeenkomen en de suggestie wekken dat er goed begroot is. Integendeel! Een gefundeerd plan over hoe om te gaan met de toenemende leegstand van onderwijs-huisvestingen zal opgenomen worden in het voorzieningenplan.

Woonklimaat
We hebben de ambitie om een aantrekkelijke woonstad te zijn en te blijven en we gooien dat niet over boord, staat te lezen in het visie document.

In dat beeld vinden wij de bezuinigingen op groen en groenproducten veel te rigoureus. De overlast die onvoldoende onderhoud aan de groenvoorzieningen veroorzaakt vraagt aandacht evenals een evaluatie van de uitbesteding van werkzaamheden in het openbaar gebied.

De taakstelling zoals die is verwoord kan overeind blijven, maar de uitwerking willen we nadrukkelijk terug zien voordat keuzes definitief gemaakt kunnen worden. Dat deze taakstelling dan niet helemaal wordt gehaald, kan worden gecompenseerd door de andere inzichten zoals verwoord onder het kopje economie.

Weert-West
Weert-West staat voor de VVD als een gebied dat uitgroeit tot een toeristisch en sportief centrum van West Midden Limburg. Geef initiatieven ruim baan zeker in facilitaire zin, maar terughoudendheid is gewenst daar waar het financiële betrokkenheid betreft. Wij zien de reservering voor Weert-West in 2017 dan ook vooral als signaal richting provincie als gemeentelijke bijdrage indien zich een kans of ontwikkeling voordoet waarvoor cofinanciering door provincie kan worden aangevraagd. Op basis van een gedegen raadsvoorstel kan hierover te zijner tijd een standpunt worden ingenomen.

Cultuur
De VVD is voorstander van culturele innovatie. Projecten als Street Art en Urban Culture moeten gezien worden in samenhang met een bruisende binnenstad. De omvorming van subsidies verstrekken in de traditionele vorm naar een lef budget heeft de steun van de VVD.

De renovatie van het Jacob van Horne museum staat als PM, maar het zal duidelijk zijn dat hier aanzienlijke bedragen mee gemoeid zijn. De VVD is van mening dat gezien de exploitatiekosten en bezoekersaantallen over de afgelopen jaren het museum gesloten dient te worden. Er moet een duidelijk plan opgesteld worden voor het Weerter museum van de toekomst, dat zich leent voor het exposeren van unieke, eenmalige tentoonstellingen. Uiteraard vereist dat een renovatie van de huidige locatie, passend bij het nieuwe karakter van het Weerter museum.

De VVD durft te kiezen voor investeringen in het Munttheater. In dat verband is het voor de VVD van belang te weten dat de gelden die voor cultuur worden uitgegeven ten goede komen aan de inwoners van Weert. Het gebruik van de Weerterlandpas om de inwoners van Weert te bevoordelen boven bezoekers van buiten Weert, die gebruik maken van de culturele instellingen, is o.i. het onderzoeken waard.

Infrastructuur
De VVD maakt zich al jaren sterk voor het realiseren van de treinverbinding met Antwerpen. Het zal de bereikbaarheid van Weert vergroten en bijdragen aan een sterkere economische groei. Er is daartoe een bedrag voor 2017 gereserveerd. Zoals er in een eerder stadium een bedrag is gereserveerd voor de Westtangent.

De inhoudelijke discussie over deze infrastructurele projecten moet nog gevoerd worden en uiteraard zal daaraan een goed onderbouwd raadsvoorstel ten grondslag liggen. Het meerjarig meenemen van deze projecten is naar de mening van de VVD voor dit moment toereikend.

Voorzieningen
Weliswaar wordt clustering genoemd als doel om te komen tot levensvatbare, toekomstbestendige verenigingen, maar als daarnaast gesproken wordt over verbindingen tussen wijk- en dorpsfuncties om de leegstand van scholen in te vullen wordt het voor de VVD onduidelijk hoe elders in dit document gesproken kan worden over stadsdelen en het eindelijk loslaten van het parochie denken een feit lijkt te gaan worden en datzelfde parochie denken nu weer aan bod komt bij het invullen van leegstaande scholen.

Clustering van verenigingen is een speerpunt, maar of er wederom sprake is van clustering door initiatieven vanuit de verenigingen of dat de gemeente een dwingende, sturende rol gaat spelen is nog steeds erg onduidelijk. Door het inzetten van combinatiefunctionarissen is in Nederweert het samengaan van verenigingen gerealiseerd. De VVD vraagt het college te onderzoeken of die werkwijze ook in Weert eenzelfde effect zou kunnen hebben.

Welzijn
Punt Welzijn gaat een bijdrage leveren aan een verder proces van transformatie waarbij verbindingen gelegd worden met domeinen als zorg, sport, cultuur en wonen.

Door de ontwikkelingen binnen de 3D’s en de rol van de gemeente en de diverse maatschappelijke instellingen rest de vraag wie de regie voert en wie voorkomt dat meerdere partijen dezelfde doelstellingen nastreven en doublures zorgen voor onnodige kostenverhogende effecten.

Sport
Het bedrag van € 519.000 aan bezuiniging op o.a. subsidies van sportverenigingen is een niet geringe opgave. De VVD gaat akkoord met een verdere uitwerking van deze taakstelling. Wel is de VVD van mening dat met name de zaalsportverenigingen door het verhogen van de tarieven van binnensportaccommodaties onevenredig hard getroffen worden. Wederom wordt in dit hoofdstuk gesproken over clustering als speerpunt. Er wordt gesteld dat er ingespeeld moet worden op de demografische ontwikkelingen en dat verenigingen gestimuleerd moeten worden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De VVD zal de ontwikkelingen op dit terrein kritisch volgen.

Financieel
De aangekondigde lastenverhogingen zijn pijnlijk voor de VVD. Met name daar waar het de OZB betreft heeft het door de overheid in mindering gebrachte bedrag van € 250.000,- vanwege het niet volledig uitputten van de belastingcapaciteit van de OZB duidelijk gemaakt dat we niet ontkomen aan een verhoging van de OZB. Zelfs na de verhoging in 2014 bleek dat er wederom een bedrag – weliswaar lager – van € 81.000,- in mindering is gebracht op de rijksbijdrage.