Begroting 2022: Thuis in Weert, nu én in de toekomst!

Het einde is in zicht. Nee, helaas niet het einde van de Coronapandemie, het einde van deze bestuursperiode. Graag kijkt de Weerter VVD even terug op de afgelopen 3,5 jaar. Bewogen jaren, waarin enorm veel is bereikt. Eigenlijk is het veel te veel om op te noemen. Maar toch, we noemen enkele zaken.

Terugblik

Er zijn héél veel woningen gebouwd, zoals aan de Werthaboulevard, Beekpoort-Noord, Laarveld, Boswaard en ook in de kerkdorpen Swartbroek, Tungelroy en Stramproy. Daarnaast zijn veel voormalige kantoorpanden getransformeerd naar woningen, denk aan het Collegeplein, De Kluis, en de hoek Emmasingel-Maaspoort. En er zijn meer plannen. Op de bovenverdieping van het Muntcomplex worden sociale huurwoningen gerealiseerd, terwijl het concertzaaltje wordt behouden. Op Leuken is de vleesverwerker Swinnen uitgeplaatst, ook daar worden woningen gerealiseerd. Andere feiten. Het Stadspark is heringericht en een Cruyff Court wordt aangelegd. De verkeersveiligheid is op diverse plekken verbeterd, zoals bij de rotonde Ringbaan-Oost. Alle bedrijfskavels zijn uitgegeven, DHL is inmiddels operationeel in een toekomstbestendig pand en Heylen is aan het bouwen. Verder is Parkmanagement geprofessionaliseerd, is beleid voor de huisvesting van internationale werknemers in gang gezet, is het bedrijfsverzamelgebouw Poort van Limburg verkocht en wordt een citymarketing organisatie opgezet. De Passantenhaven is gratis én goed bezet en het aantal BOA’s is uitgebreid. Ook is de binnenstad verder verfraaid en vergroend en is het voormalige stadhuis aan de Markt gerestaureerd. Dit alles is gelukt terwijl de financiën van de gemeente op orde zijn gebracht en de woonlasten voor de inwoners niet onnodig zijn gestegen. Zoals gezegd: eigenlijk veel te veel om op te noemen.

De Weerter VVD is trots op wat we als gemeentebestuur met z’n allen hebben bereikt. Het waren geen gemakkelijke jaren. Er waren spanningen tussen groepen in de samenleving, zoals rondom het AZC en bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast was er de crisis ten aanzien van het integriteitsonderzoek en het vertrek van de voormalige burgemeester Heijmans. En natuurlijk de Coronacrisis, waardoor we als gemeentebestuur heel anders moesten werken. Maar wij zijn trots op hoe we ons hierdoor heen hebben geslagen en toch ons werk goed hebben kunnen blijven doen. Wij zijn trots op Weert, de stad waar wij ons thuis voelen. Ook tijdens deze begrotingsbehandeling blijven wij ons inzetten voor Weert en de Weertenaren.


Netjes achterlaten

De Weerter VVD spreekt haar complimenten uit aan het college voor de begroting 2022. Het is een goede balans tussen de noodzakelijke bezuinigingen en helaas enkele lastenverhogingen. Een mooie uitkomst van een zorgvuldig en intensief proces van kadernota tot begroting. De begroting is beleidsarm, dat is logisch aan het einde van deze bestuursperiode. Het programma is immers uitgevoerd, we hebben veel bereikt. Wat de Weerter VVD betreft is nu het belangrijkste doel van de begroting 2022: het netjes achterlaten van de financiën. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde blijven, zodat we het goed doorgeven aan onze opvolgers in de komende bestuursperiode. Een nieuwe raad en een nieuw college moeten aan de slag kunnen met de uitdagingen die op de gemeente af komen. In lijn met de motie over ‘ruimte voor nieuw beleid’ die de raad heeft aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling eind vorig jaar. Het zou vreemd zijn om dit uitgangspunt als raad nu ineens los te laten. Vandaag hebben we het immers niet alleen over de financiële situatie van de gemeente voor komend jaar, maar nog belangrijker: we hebben het over de jaren die volgen. We behoren de financiën netjes achter te laten. Zo voorkomen we dat de nieuwe raad al vrij snel moeilijke keuzes moet maken. Het hele traject dat we als raad, college en ambtenaren hebben doorlopen dit voorjaar in aanloop naar de kadernota moet niet voor niets zijn. We wilden immers met z’n allen ‘snoeien om te bloeien’. 


Gebalanceerd pakket

De begroting ziet er al een stuk beter uit dan de raming ten tijde van de kadernota in juni dit jaar. Destijds gaf de Weerter VVD aan dat in het pakket aan heroverwegingen een goede balans tussen bezuinigingen en lastenverhogingen totaal ontbrak. In de begroting 2022 die het college aan de raad heeft gepresenteerd is dit advies, deze goede balans, opgenomen. Daarnaast zijn we blij dat het college het voorstel van de Weerter VVD tijdens de kadernota heeft overgenomen om de hondenbelasting in 2022 in één keer helemaal af te schaffen. Wij steunen het voorgestelde pakket van heroverwegingen door het college. Al blijft het voor de VVD lastig uit te leggen aan inwoners en ondernemers dat de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2022 omhooggaan, terwijl op de uitgaven van de gemeente in 2022 niet of nauwelijks wordt bezuinigd. Toch staan we achter de begroting zoals deze is voorgesteld door het college. De Weerter VVD durft het aan om nu deze keuzes te maken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Want wij willen de nieuwe raad en het nieuwe college niet opzadelen met een lastige financiële situatie. Wij willen ruimte houden voor nieuw beleid, zodat in de komende bestuursperiode ruimte bestaat toekomstige uitdagingen op te pakken. Denk aan woningbouw, jeugd- en ouderenzorg, inburgering, energie, landbouw. Ook zien we dat door anders en slimmer inzetten van budgetten spontane initiatieven ontstaan voor alternatieve fondsenwerving, bijvoorbeeld crowdfunding, of besparingen worden gerealiseerd door samenwerking in bedrijfsvoering of huisvesting. Oftewel: snoeien om te bloeien.


Verantwoordelijkheid nemen

Maar nu. Tijdens de behandeling van de kadernota afgelopen juni heeft de Weerter VVD het al aangekondigd: de ervaring uit het verleden leert ons dat als het op bezuinigingen aankomt, de gemeenteraad meestal buigt voor druk van buiten. Behalve natuurlijk de lastenverhogingen, want die blijven wel in stand.  We hadden toen niet gedacht dat het zo snel zou gaan: de inkt van de begroting was nog nauwelijks opgedroogd, of politieke partijen zochten de pers al op om aan te kondigen dat ze een streep willen zetten door diverse bezuinigingen. Wij zijn stomverbaasd over het aantal moties en amendementen om bezuinigingen terug te draaien en extra geld uit te geven nu blijkt dat meer geld vanuit Rijksoverheid komt. Geld dat feitelijk is bedoeld voor onder andere stijgende kosten jeugdzorg, het begeleiden van mensen naar werk en klimaatmaatregelen. De Weerter VVD vindt een dergelijke opstelling onverantwoord. Het voorgestelde pakket van heroverwegingen is immers flink afgezwakt ten opzichte van de kadernota. Bij de kadernota behandeling is bovendien geen enkel amendement aangenomen om een heroverweging te schrappen. Het proces naar totstandkoming van de kadernota was een zorgvuldig proces waarin veel punten zijn besproken. Maar ja, zodra er financiële meevallers zijn, worden deze direct uitgegeven als het aan sommige partijen ligt. De Weerter VVD wil wél de verantwoordelijkheid nemen om de financiën van de gemeente Weert op orde te houden, om zo ruimte te houden voor nieuw beleid. Op die manier kunnen we blijven bouwen aan een thuis in Weert voor álle Weertenaren, inwoners, bedrijven, organisaties, nu én in de toekomst.