Begroting 2023: Thuis in Weert, nu én in de toekomst!

Voor ons ligt de eerste begroting voor deze bestuursperiode. Een ambitieuze begroting, met veel ruimte voor nieuw beleid: in totaal 55 zijn prioriteiten! Veel prioriteiten komen voort uit het coalitieprogramma, maar er zijn ook punten waarbij geen sprake is van ‘nieuw beleid’. Het zijn wettelijke taken die de gemeente sowieso moet uitvoeren. Hiervoor moeten reguliere personele capaciteit en budget beschikbaar zijn. Als dat niet zo is, dan wordt het tijd om onze motie ‘nieuw voor oud’ uit 2020 er weer eens bij te pakken. Het valt de Weerter VVD verder op dat nieuw beleid vooral bestaat uit ‘plannen maken’. Wij vragen ons af of er ook nog geld is om alle plannen uit te voeren. De gemeente heeft veel beleidsmakers in dienst, maar weinig uitvoerders, oftewel doeners! Gezien de krappe arbeidsmarkt en onzekere economische vooruitzichten, is het de vraag of we alle plannen kunnen uitvoeren. Daarom is het belangrijk niet achter elke bal aan te rennen, maar focus te houden. De Weerter VVD wil hierbij helpen, uiteraard met de Strategische Visie en het coalitieprogramma in het achterhoofd.

Hoge energielasten

Allereerst, we kunnen er niet omheen: de stijging van de energielasten is al een tijd het gesprek van de dag. Veel Weertenaren maken zich hier zorgen over. Het is belangrijk dat de gemeente ook meedenkt met inwoners en bedrijven die energie willen besparen, en hen niet onnodig op kosten jaagt of ingewikkelde regels oplegt. En op korte termijn hebben sommige inwoners het erg moeilijk, vooral in slecht geïsoleerde panden. Wij zijn daarom blij dat het Rijk diverse maatregelen heeft genomen. Maar mogelijk komen er toch nog problemen op de gemeente af. Het is daarom goed dat het college hiermee rekening houdt. Verder is het belangrijk om de woonlasten voor inwoners zo laag mogelijk te houden. We zijn blij dat de indexering voor de OZB voor woningeigenaren op 2,4% blijft. Maar het verbaast de Weerter VVD dat de extra verhoging van de OZB voor niet-woningeigenaren gehandhaafd blijft op 13%, bovenop de 13% extra verhoging van vorig jaar. Deze verhoging raakt rechtstreeks ondernemers, verenigingen en organisaties met een eigen pand. Wij kunnen niet uitleggen waarom de gemeente ervoor kiest om in deze moeilijke en onzekere tijd deze verhoging door te voeren. Het is extra pijnlijk omdat vrijwel alle andere bezuinigingen van de Kadernota 2022 wél zijn teruggedraaid. We horen graag de motivering van het college. 

Goed wonen 

Wat de Weerter VVD betreft heeft het verder de hoogste prioriteit om vaart te maken met de bouw van de 1.000 woningen die zijn opgenomen in het coalitieprogramma. Heel goed dat hiervoor ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt! Maar bij een fijne woonomgeving horen ook voorzieningen. Wij maken ons al jaren zorgen over de toekomst van de accommodaties, met name sportaccommodaties. Meer samenwerking of fusie is noodzakelijk om het sportaanbod te behouden. We vinden dat de gemeente hierin een nóg actievere rol moet pakken. Wat we missen zijn resultaatafspraken en concrete termijnen. Wanneer verwacht het college eindelijk een gedragen plan te kunnen presenteren over het effectiever delen en gebruiken van de accommodaties? Wanneer starten we daadwerkelijk met gezamenlijk gebruik en clustering van sportverenigingen? Het geduld van de Weerter VVD begint langzaam op te raken, en we zien dat verenigingen die vooruit willen hierdoor juist klem komen te zitten.

Groene leefomgeving

De Weerter VVD wil een schoon, veilig en groen Weert waar de gemeente in goed contact staat met de inwoners. Zij zijn immers onze ogen en oren. Vanuit onze ogen en oren krijgen we regelmatig terug dat de groenvoorzieningen op verschillende locaties niet op orde zijn. Op veel plekken is het openbaar gebied écht toe aan vervanging. Soms gaat het om achterstallig onderhoud. Is dit het gevolg van doorgeslagen beleid om de biodiversiteit te stimuleren? Het mag wat ons betreft niet zo zijn dat het openbaar gebied hierdoor onaantrekkelijk wordt, of dat de verkeersveiligheid negatief wordt beïnvloed. Heel goed dat groenonderhoud op recreatieve routes wordt verbeterd. En we staan ook achter de inventarisatie voor de opwaardering van het openbaar gebied. Maar wanneer gaat het college over tot actie? Wanneer worden de eerste groenvoorzieningen vervangen? Wanneer wordt de kwaliteit van het onderhoud op de strategische locaties daadwerkelijk verbeterd?

Bloeiende lokale economie

Voor een bloeiende lokale economie is een aantrekkelijke binnenstad belangrijk. De Weerter VVD is blij dat geld wordt uitgetrokken om als gemeente meer regie te voeren op het versterken van de binnenstad. Het oprichten van een BIZ heeft de hoogste prioriteit. We moeten daarnaast meer doen om de winkelleegstand terug te dringen, met zoveel mogelijk middelen. Ook de uitbreiding van de terrassen draagt bij aan de levendigheid, en mag dus blijvend zijn. En we zijn blij met het aanstellen van een evenementencoördinator. Tenslotte vinden het positief dat de eerste stappen worden genomen voor herinrichting van de Stationsstraat. We horen graag van het college welke rol de raad hierbij gaat spelen. Maar voor een bloeiende economie is meer nodig dan een aantrekkelijke binnenstad. Wij willen ook aandacht vestigen op onze bedrijventerreinen. De oprichting van Weert Marketing biedt een kans om niet alleen de binnenstad, maar heel de gemeente, inclusief bedrijventerreinen beter onder de aandacht te brengen. Groot aandachtspunt is wel de krapte op bedrijventerreinen. Steeds meer plekken worden bebouwd en daarnaast zien we geparkeerde vrachtwagens op allerlei plekken staan. Daarom moeten we óók kijken naar het vergroten van de ruimte voor bedrijven, op passende locaties. Dit is een aandachtspunt bij de Omgevingsvisie. Hoe staat het college hierin?

Over grenzen heen kijken

Als laatste punt benadrukken we dat college en raad focus moeten aanbrengen bij regionale samenwerking. In de begroting staat dat Weert in SML verband gaat werken aan een regiodeal voor Midden-Limburg. Daarnaast zetten we in op meer samenwerking met Duitsland via de Euregio Rijn-Maas-Noord. Wat de Weerter VVD betreft moet onze primaire focus nu echter liggen op het westen in plaats van het oosten. De grootste economische kansen liggen in Brainport regio Eindhoven. De provinciegrens mag geen belemmering vormen. Dat geldt ook voor de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Daarnaast blijft van belang de treinverbinding naar Antwerpen. Is het college het met ons eens dat Weert een voortrekkersrol moet spelen bij deze dossiers?

Tot slot

De Weerter VVD is tevreden met de begroting voor 2023. Er is veel ruimte voor nieuw beleid, en de financiën van de gemeente zijn structureel op orde. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze begroting samen kunnen blijven bouwen aan een thuis in Weert voor álle Weertenaren, nu én in de toekomst.