Concept Omgevingsvisie Weert vastgesteld met 6 wijzigingsvoorstellen van de Weerter VVD

In de gemeenteraad van Weert is gisteren het concept van de Omgevingsvisie behandeldIn deze visie stellen we een ruimtelijk kader vast voor Weert voor de komende 10 tot 20 jaar. Waanzinnig belangrijk dus. Als Weerter VVD hebben we het stuk zorgvuldig voorbereid en vastgepakt wat wij als VVD echt belangrijk vinden voor het ruimtelijk kader van Weert. 

Wij zijn heel tevreden over de wijze waarop de visie zich uitspreekt over:

✓ De extra opgave bovenop de prognose met betrekking tot het bouwen van woningen
✓ Het veilig voelen van inwoners en bezoekers in Weert
✓ De bedrijventerreinen met bedrijven die passen in het DNA van Weert

Wat ons betreft spreekt de visie zich onvoldoende uit over:

✓ De bereikbaarheid van Weert
✓ De bereikbaarheid van het centrum
✓ De sfeerbeleving in de binnenstad

Wijzigingsvoorstellen (amendementen)

Om onze standpunten te laten landen in de Omgevingsvisie heeft de Weerter VVD gisteren zes wijzigingsvoorstellen gedaan.

Goed bereikbaar Weert

De Weerter VVD vindt het belangrijk dat Weert voor onze eigen inwoners en onze bezoekers met de auto goed bereikbaar is en blijft. Wij zien dat die bereikbaarheid echter onder druk staat. Zowel door de grote verkeersdruk op de Ringbaan-Noord maar ook door hetgeen in de visie staat opgenomen over de auto in de binnenstad en de wijken

Bedrijven die veel verkeersbewegingen veroorzaken willen we verplaatsen buiten de Ringbanen ten oosten van de Eindhovenseweg en ten noorden van de Roermondseweg. Door de verplaatsing kunnen op sommige plekken bedrijventerreinen worden getransformeerd naar woonwijken.

Ook is de ontsluiting via de gemeente Cranendonck naar de A2 een mogelijke oplossing voor een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen en woongebiedenBetere ontsluiting kanover bestaande wegen, waaronder het opwaarderen van de Ringbanen, maar indien noodzakelijk leggen we nieuwe wegen aan 

We snappen dat op de singels en in de binnenstad de voorkeur uitgaat naar een auto die daar te gast is. En dat er ruimer baan komt voor fietsers en voetgangers. Maar de singels en het winkelhart moeten wel met de auto bereikbaar blijven. En ook het parkeren in de binnenstad mag niet verdwijnen. 

Sfeerbeleving in de binnenstad 

Van groot belang vinden wij onze positie als centrumstad. Ons centrum heeft een belangrijke winkelfunctie voor de regio. En dat moeten we blijven stimuleren. Want de leegstand in de binnenstad blijft wat ons betreft een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor moeten we scherpe keuzes durven maken en deze consequent doorvoeren. Wonen is mogelijk maar bewoners moeten zich beseffen dat wonen binnen de singels betekent dat je woont in een bruisend centrum. Als je kiest voor wonen in de binnenstad dan kies je voor levendigheid, voor winkelend publiek, levendige horeca, terrassen en evenementen. Dat is deprimaire functie binnen de singels en dat moet zo blijven

Wat betreft het horeca plein Oelemarkt moeten we als gemeente lef tonen en de keuze voor een horecaplein met ruimte voor evenementen ook echt durven maken. Daar past wat ons betreft wonen op de begane grond niet bij. 

Het wonen op de begane grond in de aanloopstraten mag wel. Maar ook hier moet het nadrukkelijk gaan om functiemenging met bedrijven, kantoren, leisuredaghoreca en wonen. Het wonen kan vanwege de verlevendiging niet de boventoonvoeren.

Transformeren doen we samen 

Ook de VVD snapt de mobiliteitstransitie. Maar in de praktijk neemt de positie van de auto alleen maar toe en is ons openbaar vervoer ver onder de maat. Willen we in mobiliteitiets bereiken zullen we, met de beperkte invloed die wij als gemeente hierin hebben, vooral van onderop samen met de bewoners en ondernemers in de diverse deelgebieden verder moeten werken aan deze transitieEen pakket aan maatregelen vanuit het Weerter ‘torentje’ over de deelgebieden droppen leidt naar ons idee slecht tot gefrustreerde bewoners en ondernemers. 

En dit geldt ook voor de energietransitie. We ontkomen er niet aan maar we moeten niet vergeten dat dit een hele grote impact heeft op inwoners en ondernemers. Het vraagt ook veelruimte. Ruimte die schaars is. Dus laten we ook dit verder in de programma’s van onderop uitwerken. Samen met inwoners, ondernemers en de vele andere partners

Vastgesteld concept

De behandeling zorgde gisterenavond tot laat voor voldoende levendigheid in de raadszaal. Op het einde van de avond werd het concept van de Omgevingsvisie met een meerderheid van stemmen aangenomen. Door de gewijzigde voorstellenmede ingediend door enkele andere partijen en in meerderheid gesteund door de raad, voelen wij ons als Weerter VVDvoldoende comfortabel bij het ruimtelijk kader.

Mening van de inwoners 

De inwoners van Weert worden binnenkort in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over het concept van de Omgevingsvisie. Nadat het college de inbreng van de raad en de inwoners heeft verwerkt komt de visie in de eerste helft van 2024 opnieuw naar de raad om definitief vast te stellen. 

Programma’s

Het kader wordt verder uitgewerkt in themagerichte en gebiedsgerichte programma’s waarin wij als raad het college graag van advies voorzien. De raad zal hiervoor ook de inwonersondernemers en andere partners nog benaderen voor input.